Powervrouw Experience is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66592690 en is gevestigd aan de Van Reesstraat 16  (4901LZ) te Oosterhout.

 

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Powervrouw Experience is de eenmanszaak van B. van Zon, hierna: Powervrouw Experience.
 3. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 6. Dienstverlener: De natuurlijke persoon die diensten verleent aan Opdrachtgever.
 7. Diensten: de diensten die Powervrouw Experience aanbiedt zijn workshops, trainingen en coaching, zowel offline als online, op het gebied van het ontwikkelen en ontplooien van zelfvertrouwen.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Powervrouw Experience ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. Website: de websites die Powervrouw Experience gebruikt is https://powervrouw-experience.nl/.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Powervrouw Experience, elke overeenkomst tussen Powervrouw Experience en Opdrachtgever en op elke dienst die door Powervrouw Experience wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Powervrouw Experience aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Powervrouw Experience is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door Powervrouw Experience gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. Powervrouw Experience is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Powervrouw Experience het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Powervrouw Experience gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Powervrouw Experience niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.
 4. Levertijden in het aanbod van Powervrouw Experience zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Powervrouw Experience niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1.De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de dienst afneemt via de Website of als opdrachtgever de offerte heeft aanvaard en deze door beide partijen is ondertekend.

 1. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Powervrouw Experience, zal Powervrouw Experience de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Powervrouw Experience niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
 2. Powervrouw Experience is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Powervrouw Experience zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 4. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Opdrachtgever zijnde Bedrijven.
 5. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht annuleert, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Powervrouw Experience daadwerkelijk gemaakte kosten, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door Powervrouw Experience bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Powervrouw Experience een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Powervrouw Experience kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. Powervrouw Experience kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen indien er naar het uitsluitende oordeel van Powervrouw Experience dringende reden is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: fysiek en/of psychologisch geweld, (non-) verbale agressie, bedreiging, discriminatie en (seksuele) intimidatie van Opdrachtgever of een derde(n) aanwezig in het kader van de Opdracht jegens Powervrouw Experience.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Powervrouw Experience ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Powervrouw Experience ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij gehouden het gehele offertebedrag te vergoeden, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Powervrouw Experience gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

 

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Powervrouw Experience is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Powervrouw Experience Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

 

 

 

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Powervrouw Experience op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten met uitzondering van consultancy kosten.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot van 50% dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen op het moment dat de dienst wordt opgeleverd.
 4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Powervrouw Experience gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Powervrouw Experience. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Powervrouw Experience een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Powervrouw Experience gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 7. Powervrouw Experience is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Powervrouw Experience kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.
 8. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, is Powervrouw Experience gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 8 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een bedrijf in verzuim. Indien Opdrachtgever een consument is dient deze eerst in gebreke te zijn gesteld door Powervrouw Experience. Als Opdrachtgever zijnde een consument niet binnen deze gestelde termijn voldoet aan zijn betalingsverplichting is deze in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Powervrouw Experience zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Powervrouw Experience meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Powervrouw Experience zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Hierbij waarborgt zij haar professionele onafhankelijkheid en integriteit. Tevens staat zij in voor een verantwoord opdrachtenbeleid. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De offerte (of overeenkomst) op basis waarvan Powervrouw Experience haar werkzaamheden uitvoert is leidend.
 3. Powervrouw Experience voert haar diensten uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Powervrouw Experience niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Powervrouw Experience, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 5. Powervrouw Experience is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen en/of Opdrachtgever door te verwijzen naar een bevoegde derde.
 6. De werkzaamheden van Powervrouw Experience zijn afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n).
 7. Opdrachtgever is verplicht de benodigde informatie (zowel gevraagd als ongevraagd) tijdig te verstrekken, in volledigheid en juist ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Powervrouw Experience kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Powervrouw Experience gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Powervrouw Experience.

 

Artikel 9a – Coaching

 1. De inhoud van de Coaching van Powervrouw Experience is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de aangestipte instructies opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van de instructies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal Powervrouw Experience schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 3. Coaching is afhankelijk van diverse omstandigheden waaronder de looptijd van de opdracht, de juist- en tijdigheid van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van Opdrachtgever en diens relevante derde(n) en de grootte van het overeengekomen budget.
 4. Opdrachtgever is verplicht Powervrouw Experience tijdig op de hoogte te stellen indien Opdrachtgever in de opgestelde periodieke adviezen een daadwerkelijke tekortkoming van Powervrouw Experience heeft opgemerkt. In geen geval worden reeds betaalde gelden gerestitueerd aan Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Powervrouw Experience te melden op een wijze zodat Powervrouw Experience in staat is om de gebreken te ontdekken, te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Powervrouw Experience een bevestiging van ontvangst van de melding ontvangt.
 6. Annulering van een reeds bevestigde losse afspraak kan slechts tot 24 uur voor de aanvangsdatum kosteloos geannuleerd worden. Indien de annulering binnen 24 uur voor de aanvangsdatum plaatsvindt, dient Opdrachtgever de tot dan aan gemaakte kosten ten behoeve van Opdracht van Powervrouw Experience te vergoeden. Dit laat het recht van Powervrouw Experience onverlet om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 9b Online coaching

 1. Opdrachtgever heeft alleen toegang tot de online academie door middel van persoonlijke inlogcodes van Powervrouw Experience indien Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichtingen.
 2. Opdrachtgever verschaft Powervrouw Experience steeds alle voor de uitvoering van overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen en benodigde medewerking. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen om deze gegevens up-to-date te houden.
 3. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Opdrachtgever Powervrouw Experience onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken.
 4. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor geschikte apparatuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst.
 5. Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Dienst van Powervrouw Experience te beschermen, en de op de Dienst rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.
 6. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Dienst. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden te houden indien hij gebruik maakt van de Dienst. Opdrachtgever dient zich te onthouden van:
 • Het publiceren en verspreiden van gegevens via het platform van Power Experience, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 • Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via het platform zelf, van processen of programma’s waarvan Opdrachtgever weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Powervrouw Experience of eventuele andere Opdrachtgevers hindert of schade toebrengt.
 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Powervrouw Experience gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.
 2. Powervrouw Experience komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te ontzeggen en/of het gebruik van de Dienst te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten.
 3. Powervrouw Experience is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van haar Online diensten, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van Website en academie in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website en academie zijn bedoeld.

 

Artikel 9c Verplichtingen Opdrachtgever bij Online coaching

 1. Opdrachtgever vrijwaart Powervrouw Experience voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Powervrouw Experience is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de verplichtingen opgelegd door Powervrouw Experience aan Opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn persoonlijke inlogcode door te geven aan derde(n).
 4. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of het verrichten van enige handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere gebruikers van de academie of website of de servers (van Powervrouw Experience) schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever enige vorm van spam verstuurd en/of andere informatie die niet toegestaan is, en hiervoor (reeds) gewaarschuwd is en/of al dan niet tijdelijk geschorst is, heeft Powervrouw Experience het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.
 5. Het is Opdrachtgever verboden derden toegang te bieden tot de dienst zonder tussenkomst van Powervrouw Experience.
 6. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het apparatuur waarop hij de Website of academie gebruikt, beveiliging van wachtwoorden en meer.

 

Artikel 9d – Workshop

 1. Opdrachtgever dient zich tijdig aan te melden voor deelname aan een Workshop. Hierbij dient hij te voldoen aan de door Powervrouw Experience gestelde voorwaarden.
 2. Powervrouw Experience is gerechtigd de Workshop te annuleren of verplaatsen naar een andere datum indien er te veel of te weinig aanmeldingen zijn. Het staat ter uitsluitend oordeel van Powervrouw Experience om een Workshop te verplaatsen. Indien Opdrachtgever op de nieuwe datum niet kan, heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden, of kan hij op een andere datum deelnemen aan een workshop.
 3. Indien Opdrachtgever heeft deelgenomen aan een deel van Workshop, en besluit gedurende de Workshop te stoppen, is hij de door Powervrouw Experience tot dan gemaakte kosten verschuldigd en heeft hij geen recht op restitutie van reeds betalende gelden.
 4. De Workshop vangt aan het moment dat er ten minste vier personen zich hebben aangemeld. Indien het minimum aantal personen niet is aangemeld voordat het betreffende startdatum van de Workshop aanvangt zal de Workshop komen te vervallen of zal deze worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 5. Opdrachtgever voorziet zelf in een locatie en is hiervoor verantwoordelijk. Alle (gemaakte) kosten zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Powervrouw Experience is gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie voor de Workshop.
 6. Indien de aanvang of voortgang van de overeenkomst of Workshop wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig door Powervrouw Experience is ontvangen of door andere omstandigheden welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Powervrouw Experience het recht Opdrachtgever (tijdelijk) de toegang tot de Workshop te weigeren totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen.
 7. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd voorgaande leden komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 8. Powervrouw Experience spant zich in om de Workshop binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.

 

Artikel 10 – (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Powervrouw Experience bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Powervrouw Experience of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Powervrouw Experience recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Powervrouw Experience gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Powervrouw Experience spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Powervrouw Experience heeft het recht om alle door haar ontworpen en/of ontwikkelde werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.
 5. De aard van de werkzaamheden van Powervrouw Experience brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Powervrouw Experience nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Powervrouw Experience.

 

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging   

 1. Powervrouw Experience gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en/of academie en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Powervrouw Experience de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@powervrouw-experiene.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Powervrouw Experience verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Powervrouw Experience tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Powervrouw Experience op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Powervrouw Experience levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Powervrouw Experience heeft voldaan.
 2. Powervrouw Experience heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Powervrouw Experience.
 3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Powervrouw Experience worden vergoed door Opdrachtgever.

 

Artikel 13 – Opschorting

 1. Powervrouw Experience heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.
 2. Powervrouw Experience is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Powervrouw Experience is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. Powervrouw Experience is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Powervrouw Experience wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Powervrouw Experience, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Powervrouw Experience zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Powervrouw Experience buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.
 4. Indien Powervrouw Experience bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Powervrouw Experience, is Powervrouw Experience uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Powervrouw Experience binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Powervrouw Experience deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Powervrouw Experience in staat is om adequaat te reageren.
 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Powervrouw Experience leidt tot aansprakelijkheid van Powervrouw Experience, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
 3. Powervrouw Experience is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Powervrouw Experience geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
 4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Powervrouw Experience overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde academie, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 5. Powervrouw Experience is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website en/of academie of die van gelinkte websites.
 6. Powervrouw Experience is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of academie en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website, academie en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan Powervrouw Experience aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.
 7. De inhoud van het (op)geleverde advies van Powervrouw Experience is niet bindend en slechts adviserend van aard. Powervrouw Experience is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het opvolgen van het (op)geleverde advies. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf.
 8. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of hij de genoemde adviezen opvolgt. Opdrachtgever is vrij om zijn eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Powervrouw Experience. Powervrouw Experience is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 9. De aangeboden diensten van Powervrouw Experience zijn op geen enkele manier als medisch of psychologisch advies te beschouwen en/of als vervanging van (reeds gestarte) medische en/of psychologische behandeling(en). Powervrouw Experience is nimmer aansprakelijkheid wanneer Opdrachtgever een andere zienswijze heeft en nalaat een (reeds gestarte) (medische/psychologische) behandeling(en) en/of (medische/psychologisch) advies en/of zorg op te volgen.
 10. Powervrouw Experience staat niet in voor een juiste en/of volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Powervrouw Experience verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Aansprakelijkheid van Powervrouw Experience voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

Powervrouw Experience is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de website en/of Academy van Powervrouw Experience die zonder uitdrukkelijke toestemming van Powervrouw Experience heeft plaatsgevonden.

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Powervrouw Experience sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Powervrouw Experience geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.
 2. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Powervrouw Experience vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Powervrouw Experience binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
 3. De aansprakelijkheid van Powervrouw Experience eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

 

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de van Powervrouw Experience afkomstige of door Powervrouw Experience gebruikte schetsen, adviezen, concepten, ideeën, tekeningen, teksten, werkboeken, werkwijzen en meer worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Powervrouw Experience en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Powervrouw Experience rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Powervrouw Experience en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Powervrouw Experience opgeleverde zaken, dient Powervrouw Experience expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Powervrouw Experience rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich de in lid 1 genoemde producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Powervrouw Experience rusten slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet aan derden ter beschikking te stellen.
 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Powervrouw Experience rusten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Powervrouw Experience. Powervrouw Experience kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.
 5. Powervrouw Experience is te allen tijde gerechtigd haar naam op het ontwerp, reclame- of communicatie-uiting te (laten) vermelden of verwijderen. Opdrachtgever dient voorafgaande toestemming te hebben verkregen om de naam van Powervrouw Experience openbaar te maken.
 6. Powervrouw Experience heeft het recht haar ontwerpen/projecten door middel van beschrijvingen, foto’s of andere afbeeldingen openbaar te maken en deze te verveelvoudigen.
 7. Ingeval gebruik wordt gemaakt van (stock)foto’s of illustraties van derden, blijft het beeldrecht bij deze derde. Opdrachtgever is verboden het beeldmateriaal vaker te gebruiken dan waarvoor in het kader van de opdracht rechten zijn verkregen. Indien Opdrachtgever de betreffende beelden vaker wenst te gebruiken, dient hij eerst contact op te nemen met Powervrouw Experience.
 8. Enige vorm van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Powervrouw Experience met betrekking tot de door Powervrouw Experience ontwikkelde en aan Opdrachtgever verstrekte applicaties wordt in ieder geval bestraft met een eenmalige schadevergoeding van ten minste € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) en een dwangsom van € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van Powervrouw Experience onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

 

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Powervrouw Experience en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Powervrouw Experience op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Powervrouw Experience zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Powervrouw Experience niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Powervrouw Experience en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Powervrouw Experience verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Powervrouw Experience van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Powervrouw Experience voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Powervrouw Experience verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Powervrouw Experience of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@powervrouw-experiene.nl. met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Powervrouw Experience de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Powervrouw Experience zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Powervrouw Experience en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Powervrouw Experience kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Powervrouw Experience en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Brabant, locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

16 April 2019